024.3225.2096

Thua Ba Lan nhưng Nhật Bản vẫn đi tiếp nhờ chỉ số lạ