024.3225.2096

Dịch vụ của DTV

Thực hiện Quy hoạch và Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Đài PT&TH tỉnh chủ động xây dựng Dự án đầu tư trang thiết bị kỹ thuật giai đoạn 2015 – 2020, nội dung cụ thể của dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I, đầu tư nâng cấp trang thiết bị phục vụ sản xuất và truyền dẫn; hệ thống sản xuất phát sóng phát thanh và các thiết bị phụ trợ

Các trạm phát sóng

Thực hiện Quy hoạch và Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Đài PT&TH tỉnh chủ động xây dựng...

Danh mục kênh

Thực hiện Quy hoạch và Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Đài PT&TH tỉnh chủ động xây dựng...

Kênh mới lên sóng

Thực hiện Quy hoạch và Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Đài PT&TH tỉnh chủ động xây dựng...

Quản lý chất lượng dịch vụ

Bản công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình